Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

TRIẾT LÝ KINH DOANH


Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, quan trọng nhất để mang lại sự khác biệt trong giải pháp, dịch vụ

Khách hàng là mục tiêu cao cả nhất: Luôn tôn trọng, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ riêng biệt, liên tục cải tiến giải pháp, dịch vụ để phục vụ khách hàng một các hoàn hảo


VĂN HÓA
 
Với khách hàng: Luôn tôn trọng, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ riêng biệt

Trung thực, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp và biết ơn người đi trước

Đặt lợi ích của Công ty/tập thể lên trước lợi ích cá nhân

Không ngại khó khăn, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao với nguồn lực hạn chế

Tư duy đột phá, sáng tạo, giám nghĩ giám làm