Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Hội nghị trực tuyến là giải pháp kết nối thông tin giữa các vị trí địa lý khác nhau thời gian thực. Giải pháp này cho phép triệu tập cuộc họp nhanh và sinh động, đồng thời tiết kiệm chi…
Hội nghị trực tuyến là giải pháp kết nối thông tin giữa các vị trí địa lý khác nhau thời gian thực. Giải pháp này cho phép triệu tập cuộc họp nhanh và sinh động, đồng thời tiết kiệm chi…