Viet Tien Investment and Technology., JSC

Committed to Excellence

Solutions

Là giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức hội nghị thường xuyên, ở mức độ cần có tương tác tối đa cả về âm thanh và hình ảnh thực tế, giữa các thành viên ở các vị trí…
Là giải pháp sử dụng thiết bị hỗ trợ gọn nhẹ để thiết lập nhanh chóng một hệ thống hội nghị thoại trực tuyến đơn giản, dựa trên các phương tiện có sẵn như máy tính cá nhân (có phần…
Là giải pháp về Hội nghị trực tuyến, nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức hội nghị thường xuyên, ở mức độ chỉ cần đàm thoại, giữa các thành viên ở các vị trí địa lý cách xa nhau. Giải…